Oferta

Analiza opinii

Analizy prawidłowości opinii wydawanych przez biegłych sądowych w procesach, sporządzanie zarzutów do tych opinii – w sprawach dotyczących:
 • odpowiedzialności osób zarządzających za długi przedsiębiorstwa, doprowadzenia do niewypłacalności, niekorzystnego rozporządzenia mieniem, podejmowanych decyzji gospodarczych itp.
 • wycen przedsiębiorstw, udziałów, akcji, zorganizowanych części przedsiębiorstw – w tym na potrzeby spadkowe, podziału majątku małżonków, rozliczeń pomiędzy wspólnikami i inne
 • zakazu prowadzenia działalności gospodarczej
 • restukturyzacyjnych i upadłościowych, w tym sporządzenia planów restrukturyzacyjnych, określenia potencjału przedsiębiorstwa i możliwości obsługi przez nie zadłużenia oraz określania możliwości zaspokojenia wierzycieli z majątku niewypłacalnego dłużnika

Wycena

Wyceny podmiotów gospodarczych, zorganizowanych części przedsiębiorstw, składników ich majątku, w tym wartości niematerialnych i prawnych, wierzytelności dokonujemy na potrzeby:
 • kupna lub sprzedaży
 • postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub likwidacji
 • łączenia i podziału przedsiębiorstw
 • podwyższania kapitału lub umarzania akcji i udziałów
 • określania aktywów posiadanych przez fundusze
 • postępowań cywilnoprawnych – w tym przede wszystkich spadków, rozwodów, rozliczeń pomiędzy właścicielami
 • podatkowe
 • psprawozdawczości finansowej
 • weryfikacji kredytowej i zabezpieczania kredytu
 • ubezpieczenia
 • odszkodowania
 • inne

Strategie ekonomiczne i prawne

Opracowywanie i przeprowadzenie strategii procesów ekonomicznych i prawnych mających na celu poprawę kondycji przedsiębiorstwa, jego rozwój, optymalnego sposobu dochodzenia wierzytelności i różnego typu roszczeń dokonujemy:
 • według indywidualnych potrzeb
 • na potrzeby postępowań restrukturyzacyjnych
 • na potrzeby postępowania upadłościowego
 • na potrzeby postępowań egzekucyjnych
 • na potrzeby postępowań zabezpieczających

Rozwiązywanie problemów z niewypłacalnością

Rozwiązywania wszelkich problemów związanych z niewypłacalnością firm oraz zagrożeniem niewypłacalności kontrahenta
 • opracowujemy strategie zabezpieczeń przed skutkami niewypłacalności kontrahenta
 • prowadzimy negocjacje z niewypłacalnym/zagrożonym niewypłacalnością kontrahentem
 • zapewniany obsługę postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych kontrahenta mającą na celu uzyskanie optymalnego zaspokojenia roszczeń od kontrahenta znajdujące się w stanie kryzysu

Oddłużanie firmy

Oddłużanie firm przy wykorzystaniu postępowań sądowych oraz indywidualnych umów z kontrahentami/bankami/budżetem
 • opracowujemy i realizujemy strategie najbardziej optymalnych metod oddłużenia firmy
 • przygotowujemy i zapewniamy obsługę w ramach uproszczonego postępowania o zatwierdzenie układu
 • przygotowujemy i zapewniamy obsługę w ramach postępowania o zatwierdzenie układu
 • przygotowujemy i zapewniamy obsługę w ramach przyspieszonego postępowania układowego
 • przygotowujemy i zapewniamy obsługę w ramach postępowania układowego
 • przygotowujemy i zapewniamy obsługę w ramach postępowania sanacyjnego
 • identyfikujemy zagrożenia niewypłacalnością i wskazujemy rekomendowane czynności zapobiegające kryzysowi firmy
 • przygotowujemy strategie i dokumentację ekonomiczną umożliwiającą negocjacje indywidualnych umów z kontrahentami/bankami/budżetem – w celu dostosowania poziomu zadłużenia i okresu spłaty do rzeczywistych możliwości przedsiębiorstwa

Restrukturyzacje

Przygotowanie i obsługa postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych oraz skuteczne dochodzenie roszczeń od podmiotów znajdujących się w stanie kryzysu
 • według indywidualnych potrzeb

Kontrolowanie upadłości

PKontrolowanie prawidłowości przebiegu procesów upadłościowych i restrukturyzacyjnych – analizy prawidłowości czynności podejmowanych przez doradców restrukturyzacyjnych i zasadności dokonywanych przez niech wydatków.
 • pomagamy w sprawnej współpracy upadłego i wierzycieli z doradcami restrukturyzacyjnymi
 • w sytuacji, gdy doradca restrukturyzacyjny nie działa prawidłowo, dokonujemy analiz przebiegu procesów upadłościowych/restrukturyzacyjnych – analizy prawidłowości czynności podejmowanych przez syndyków i zasadności dokonywanych przez niech wydatków – przygotowujemy raporty ekonomiczne z zarzutami do działalności organów postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych.

Określanie odpowiedzialności

Określanie odpowiedzialności osób zarządzających za długi przedsiębiorstwa, doprowadzenia do niewypłacalności, niekorzystnego rozporządzenia mieniem itp.
 • Przygotowujemy strategie i dokumentację finansową umożliwiającą skuteczne dochodzenie przez wierzycieli roszczeń z tytułu osobistej odpowiedzialności osób zarządzających za długi spółki lub z tytułu niewłaściwego zarządzania
 • Przygotowujemy strategię i dokumentację finansową umożliwiającą osobom zarządzającym prawidłową ochronę ich interesów w sytuacji, gdy skierowano wobec nich roszczenia związane ze sposobem, w jaki zarządzali firmą
FIRMA

Instytut Badań Wartości Przedsiębiorstw sp. z o.o.

ul. Obrońców Tobruku 26/60

01- 494 Warszawa

DANE

NIP: 526 10 24 427

KRS 0000190856

REGON 010619393

KONTAKT

email - instytut@ibwp.pl

telefon – 605 113 688